SPRÁVNE DRŽANIE TELA 

04.12.2016

"Držanie tela definujeme ako vzájomnú polohu končatín, trupu a hlavy v postojoch, polohách, ale pri činnostiach. Z biomechanického hľadiska je možné pokladať za optimálne také držanie tela, keď ťažiská hlavných segmentov tela priamo na seba nadväzujú (každý segment je vyvážený nad najbližšie nad ním), takže súčet síl, ktoré narušujú rovnováhu v jednotlivých kostných spojeniach, je minimálny.(Hrčka, 2015)" 


Zdá sa vám táto definícia dlhá a príliš komplikovaná? Veď pojem držanie tela všetci poznáme, načo to komplikovať?

Žiaľ, realita je taká, že všetci poznáme pojem držanie tela, no neuvedomujeme si jeho dôležitosť. Áno, definícia je komplikovaná, ale z jediného jednoduchého dôvodu - definuje komplikovanú problematiku.

Mojou úlohou v tomto článku je vám túto definíciu "preložiť" a prezentovať jej zmyselnosť. Tak poďme na to.

"Držanie tela definujeme ako vzájomnú polohu končatín, trupu a hlavy v postojoch, polohách, ale pri činnostiach.V prvej vete definície je najdôležitejšie si uvedomiť, že správne držanie tela sa netýka len toho ako stojíme na preventívnej prehliadke u lekára, ktorý nám kontroluje polohu chrbtice.

Držanie tela je dôležité aj pri polohách a činnostiach. Pri polohách ako poloha, v ktorej spíme alebo sedíme. Áno, aj v týchto polohách sa vyskytujú chyby. Takisto akákoľvek činnosť, ktorú vykonávame, má svoje správne držanie tela. Spomeniem len také dvíhanie bremien. Vieme ako správne zodvihnúť ťažší predmet alebo len dúfame, že nás nesekne?

Z biomechanického hľadiska je možné pokladať za optimálne také držanie tela, keď ťažiská hlavných segmentov tela priamo na seba nadväzujú (každý segment je vyvážený nad najbližšie nad ním), takže súčet síl, ktoré narušujú rovnováhu v jednotlivých kostných spojeniach, je minimálny."

Druhá časť definície je dlhšia a venuje sa držaniu tela z biomechanického hľadiska. Biomechanika je vedná disciplína, ktorá sa venuje ľudskému telu z pohľadu mechaniky a fyziky. Z biomechanického hľadiska ľudské telo tvorí kostrové svalstvo a kostra. Kĺbové spojenia kostí spolu s kostrovým svalstvom vytvárajú nespočetné množstvo pákových mechanizmov, ktoré nám umožňujú aktívny pohyb. Spomenuté sú aj hlavné segmenty tela, tu je možne zaradiť tieto segmenty: hlava, trup, panva a môžeme tu zaradiť aj dolné končatiny spolu s tvarom klenby chodidla. Trup je vhodné rozdeliť ešte na dva podsegmenty a to hrudník a chrbtica, ktoré sú na seba viac či menej nadviazané. V závere sú spomenuté kostné spojenia týchto segmentov. Kde majú jednotlivci najčastejšie bolestivé problémy? Nie je to práve krčná chrbtica alebo drieková chrbtica? V tomto momente daná časť definície poukazuje na dôležitosť problematiky nesprávneho držania tela.

Keď už máme zadefinované držanie tela a vieme, ktoré segmenty majú pri držaní tela kľúčovú úlohu, môžeme si presnejšie opísať správne a nesprávne držanie tela.

Správne držanie tela je v odbornej literatúre definované ako poloha, kedy je hlava vzpriamená, krk vytiahnutý a brada zviera s osou krku uhol 90 stupňov. Hrudná kosť smeruje dopredu a hore, ramená sú roztiahnuté do šírky a horné končatiny pri tele. Lopatky sú stiahnuté dozadu a dole. Sedacie svaly kontrahované, panva je podsadená a brucho stiahnuté. Chodidlá sú postavené rovnobežne a hmotnosť tela je na malíčkovej strane. Nesprávne držanie tela je logicky akákoľvek odchýlka od uvedenej definície. Na celkovom držaní tela sa podieľajú rôzne faktory.

Posturálne a fázické svalstvo

Svalový systém ľudského tela z pohľadu vplyvu na držanie tela rozdeľujeme na dve skupiny a to posturálne a fázické svalstvo. Posturálné svalstvo označujeme aj ako tonické a práve tento svalový systém zabezpečuje statickú polohu tela. Pri tomto svalovom systéme je významná tendencia ku skracovaniu, z toho vyplýva, že dané svalstvo je dôležité uvoľňovať a naťahovať. Protipólom je fázické svalstvo. Tento svalový systém sa podieľa na zabezpečení pohybu tela. Významná je tendencia k oslabeniu, preto túto skupinu svalstva posilňujeme a skracujeme.

Fázické svalstvo
Fázické svalstvo
Posturálne svalstvo
Posturálne svalstvo

Použitá literatúra

BENDÍKOVÁ, Elena. Oporný a pohybový systém, jeho funkcia, diagnostika a prevencia porúch. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0124-0.

HRČKA, Jozef. Držanie tela a jeho ovplyvnenie. 3. vydanie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 79 s. ISBN 978-80-8105-674-1.

Autor článku

Andrej Glončák 

Kondičný a futbalový tréner. Študent FF UMB.

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Ako vďaka oddychu od bicykla a behu zlepšiť svoj cyklistický i bežecký výkon? Časť 1.